Algemene voorwaarden


ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN INTOBUSINESS

 

Artikel 1: algemeen

1.1    In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

-·uitgever: het bedrijf van IntoBusiness zoals staat vermeld op de offerte/opdrachtbevestiging;

-   editie: het magazine van IntoBusiness, dat in het rayon van de uitgever wordt verspreid, bijvoorbeeld ‘Alphen IntoBusiness’;

-   uitgave: een kwartaaluitgave van een editie van het magazine van IntoBusiness;

-   opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, het mediabureau of reclamebureau daar mede onder begrepen, die de uitgever de opdracht geeft tot het plaatsen van een advertentie in een of meerdere edities;

-   advertentie: publicatie en/of promotiemateriaal om een product of dienst van de opdrachtgever onder de aandacht van de lezers van de uitgave van het magazine van IntoBusiness te brengen, een advertorial daar mede onder begrepen;

1.2    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming van alle overeenkomsten tussen de uitgever en de opdrachtgever met betrekking tot de publicatie van een of meer advertenties in een of meer uitgaven van de editie van het magazine van IntoBusiness, alsmede op overige overeengekomen diensten van de uitgever in opdracht van de opdrachtgever.

     De opdrachtgever aanvaardt dat de voor een specifieke plaatsingsopdracht overeengekomen algemene voorwaarden, eveneens van toepassing zijn op nadien overeengekomen opdrachten, al dan niet van gelijke of andere aard.

1.3    Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing, indien deze tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4    Voor zover twee of meer partijen als opdrachtgever optreden, een reclame- of mediabureau daaronder begrepen, zijn allen hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

1.5    De uitgever aanvaardt uitdrukkelijk geen inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever, tenzij specifiek schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

 

Artikel 2: offertes; tarieven

2.1    De uitgever publiceert jaarlijks een tarievenkaart waarop de voor het genoemde kalenderjaar geldende advertentietarieven staan vermeld. De tarievenkaart wordt op aanvraag verstrekt en is eveneens gepubliceerd op de website van de uitgever. Eventuele tussentijdse tariefswijzigingen treden in werking vanaf de datum waarop de uitgever de gewijzigde tarievenkaart heeft gepubliceerd.

2.2    Alle tarieven zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.

2.3    Het advertentietarief wordt berekend aan de hand van de in de tarievenkaart vermelde formaten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

2.4    Een aanvraag voor de plaatsing van een advertentie in afwijkend formaat en/of kleuren, waaronder goud en zilver, wordt ter discretionaire bevoegdheid van de uitgever in behandeling genomen en uitsluitend tegen specifieke tarieven.

2.5    De uitgever biedt de mogelijkheid om een advertentie in een of meer andere edities van het magazine IntoBusiness te (doen) plaatsen (=doorplaatsing). Het daarvoor geldende tarief staat op de tarievenkaart vermeld. Deze algemene voorwaarden zijn op de doorplaatsingsopdracht onverkort van toepassing.

2.6    Offertes van de uitgever zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij op de offerte anders staat vermeld.

2.7    De eventueel genoemde oplage van een editie is indicatief en afwijkingen daarvan, binnen redelijkheid, geven geen recht op annulering, korting of niet betaling.

2.8    Uitbreiding van het contractueel overeengekomen advertentieformaat kan geschieden tot het moment van het sluiten van de advertentie deadline. Na uitbreiding vindt geen herberekening plaats over reeds eerder gepubliceerde advertenties.

2.9    Tijdens de contracttermijn is contractterugbrenging mogelijk. In dat geval vindt een herberekening plaats naar het aantal en formaat van de nieuwe plaatsingsopdracht, zulks aan de hand van de tarievenkaart.

 

Artikel 3: plaatsing van de advertentie; uitvoering van de opdracht

3.1    Een opdracht tot plaatsing van een advertentie wordt aanvaard onder het voorbehoud dat de uitgave daadwerkelijk verschijnt. Niet verschijning in de overeengekomen periode, ontslaat de opdrachtgever van zijn betalingsverplichting jegens de uitgever, maar geeft hem nimmer enige aanspraak op schadevergoeding.

3.2    Een opdracht tot plaatsing van een advertentie op een bepaalde plaats buiten die waarvoor conform de tarievenkaart een toeslag wordt berekend, wordt niet aanvaard. De uitgever is in dat geval gerechtigd om de advertentie op een door hem te bepalen plaats in de uitgave te publiceren.

3.3    Een advertentie waarvoor een speciale plaatsingstoeslag wordt betaald, worden onder voorbehoud van technische aard en/of andere omstandigheden binnen de uitgeverij als zodanig uitgevoerd. Indien de advertentie door vorenstaande redenen niet op de gewenste plaats staat, dan wordt de plaatsingstoeslag niet berekend, maar is de opdrachtgever in dat geval de normaal volgens de tarievenkaart geldende plaatsingskosten verschuldigd.

3.4    De uitgever bepaalt de opmaak van een advertorial binnen het overeengekomen formaat.

3.5    De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud en strekking van de advertentie en vrijwaart de uitgever voor aanspraken van derden ter zake de publicatie van de advertentie, aanspraken uit hoofde van de inbeuk op een ander toekomend intellectueel eigendomsrecht daaronder begrepen.

3.6    De uitgever is gerechtigd om zonder nadere motivatie de plaatsing van een advertentie te weigeren wegens de inhoud, aard, strekking of vorm, technische bezwaren, weigering van vooruitbetaling, strijdigheid met de belangen van de uitgever of om redenen van principiële aard. De weigering tot plaatsing van een advertentie ontslaat de opdrachtgever van zijn betalingsverplichting jegens de uitgever, maar geeft hem nimmer enige aanspraak op schadevergoeding.

3.7    De opdrachtgever is niet gerechtigd om een plaatsingsopdracht over te dragen aan derde, noch om de opdracht aan te wenden voor de plaatsing van een advertentie van een ander bedrijf, dan zoals aanvankelijk werd overeengekomen, tenzij de uitgever schriftelijk akkoord gaat met zo’n wijziging.

3.8    Indien door toedoen van de opdrachtgever, zoals bijvoorbeeld het niet vóór de advertentiedeadline niet of niet deugdelijk of compleet aanleveren van het advertentiemateriaal, een advertentie niet in een uitgave kan worden geplaatst, dan, zulks naar keuze van de uitgever, 1) verliest de opdrachtgever het recht op plaatsing zonder ontslagen te zijn van diens betalingsverplichting, 2) is de uitgever gerechtigd om de schade en kosten die hij heeft gemaakt om de plaatsing toch nog doorgang te laten vinden bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

Indien de opdrachtgever opdracht heeft verstrekt voor de plaatsing van een advertentie in meerdere uitgaven, dan is de uitgever gerechtigd, maar niet verplicht, om in plaats van de betaling van de niet afgenomen advertentie bijbetaling te vorderen van het bedrag dat de opdrachtgever op grond van het aantal gecontracteerde millimeters minder betaalde voor de geplaatste advertentie dan een eenmalige adverteerder overeenkomstig de tarievenkaart zou hebben moeten betalen.

3.9    De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst, indien deze hun oorzaak vinden in door de uitgever niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan, dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel, zoals telefoon, fax, etc.

3.10  De opdrachtgever ontvangt altijd een bewijsnummer van de uitgave waarin de advertentie is geplaatst. Het bewijsnummer wordt samen met de factuur aan de opdrachtgever verstuurd.

 

Artikel 4: Annulering

4.1    De opdrachtgever is gerechtigd om de opdracht te annuleren, voordat de uitgever is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst, mits de opdrachtgever de door de annulering voor de uitgever ontstane schade vergoed. Onder deze schade worden begrepen de door de uitgever geleden verliezen en gederfde winsten (met een minimum van 30% van het overeengekomen tarief) en in elk geval de kosten die de uitgever heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde advertentieruimte.

 

Artikel 5: klachten over de uitvoering van de overeenkomst

5.1    De opdrachtgever dient klachten over de uitvoering van de overeenkomst door de uitgever binnen 8 dagen nadat het handelen of nalaten waarover wordt geklaagd, heeft plaatsgevonden, schriftelijk bij de uitgever in te dienen, doch uiterlijk 14 dagen nadat de uitgave is verschenen waarin de advertentie is of zou worden gepubliceerd, zulks op straffe van verval.

 

Artikel 6: advertentiemateriaal

6.1    De opdrachtgever dient de te plaatsen advertentie op digitale wijze in het door de uitgever voorgeschreven format binnen de door de uitgever bij het aangaan van de overeenkomst vastgestelde advertentiedeadline in te leveren. Artikel 3.8 is van toepassing.

6.2    De uitgever streeft naar een zo goed mogelijke weergave van het ingezonden materiaal, maar kan geen exacte reproductie garanderen.  De opdrachtgever dient rekening te houden met de mogelijkheid van druk- en/of kleurafwijkingen.

6.3    Indien de opdrachtgever in afwijking van het bepaalde van artikel 6.1 het advertentiemateriaal in andere, dan digitale vorm aanlevert, dan kan de uitgever de plaatsing weigeren; artikel 3.8 is van toepassing. Indien de uitgever mocht besluiten om het ingeleverde advertentiemateriaal te digitaliseren in het voor de plaatsing voorgeschreven format, dan is de uitgever gerechtigd om de kosten van het digitaliseren aan de opdrachtgever door te berekenen.

6.4    De uitgever neemt de gebruikelijke zorg in acht met betrekking tot het door de opdrachtgever ter beschikking gestelde advertentiemateriaal. De uitgever is niet aansprakelijk voor beschadiging van het advertentiemateriaal ten gevolge van de opslag, het gebruik of de verzending van het materiaal. De uitgever is niet verplicht om het door de opdrachtgever aangeleverde advertentiemateriaal te bewaren, tenzij partijen anders zijn overeengekomen, of een en ander voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht (bijv. meerdere plaatsingen zijn overeengekomen) noodzakelijk is.

6.5    Onjuistheden in het door de opdrachtgever aangeleverde advertentiemateriaal, typefouten daaronder begrepen, komen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

6.6    Indien partijen zijn overeengekomen, dat de uitgever het advertentiemateriaal van de opdrachtgever zal vervaardigen en/of zal bewerken om plaatsing mogelijk te maken, dan zal de uitgever voor de advertentiedeadline een advertentieproef aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen. De opdrachtgever wordt geacht akkoord te zijn gegaan met de advertentieproef, indien hij niet binnen 48 uur na ontvangst van de proef eventuele correcties schriftelijk aan de uitgever doorgeeft. Artikel 6.5 is in dat geval van toepassing. De uitgever is auteursrechthebbende op het door hem vervaardigde advertentiemateriaal, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Zonder toestemming van de uitgever mag de opdrachtgever de door de uitgever vervaardigde advertentie niet openbaar maken en/of verveelvoudigen in de zin van de Auteurswet 1912.

 

Artikel 7: betaling        

7.1    Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, dient de betaling van de factuur te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum (=vervaldatum) bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim komt zonder dat een nadere schriftelijke ingebrekestelling noodzakelijk is.

7.2    De betaling dient te geschieden zonder enig beroep op korting, opschorting of verrekening.

7.3    Indien de opdrachtgever in verzuim is gekomen, is de uitgever gerechtigd om diens eventuele resterende verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten, totdat de opdrachtgever alsnog volledig aan diens verplichtingen heeft voldaan.

7.4    De uitgever is gerechtigd om de opdrachtgever om zekerheid van betaling te vorderen, voordat hij de overeenkomst uitvoert, indien hij aanleiding heeft om te vermoeden dat de opdrachtgever diens betalingsverplichting niet zal (kunnen) nakomen. Artikel 3.8 is van toepassing.

7.5    Zodra de opdrachtgever in verzuim is gekomen, is gehouden alle daaruit voor de uitgever voortvloeiende schade integraal te vergoeden.

7.6    Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever vanaf vervaldatum tot aan de dag van algehele betaling een contractuele rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een deel van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

7.7    Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever gehouden tot volledige betaling van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor deurwaarders, advocaten en/of incassobureaus, zulks met een minimum van 15 % berekent over de hoofdsom en verschuldigde rente.

 

Artikel 8: overmacht; aansprakelijkheid

8.1    Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst kan niet aan de uitgever worden verweten, indien deze tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, deze overeenkomst of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening en risico komen.

8.2    In ieder geval is er sprake van overmacht in de zin van dit artikel indien de tekortkoming van de uitgever is ontstaan ten gevolge van oorlog, oproer, overstroming, stremmingen in vervoer, stremmingen in communicatiemiddelen, stagnatie in de levering door Nutsbedrijven, stillegging van het bedrijf van de uitgever door welke oorzaak dan ook, ziekte van een moeilijk te vervangen werknemer en/of hulppersoon die voor de uitvoering van de overeenkomst van belang is, stakingen, brand in het bedrijf van de uitgever dan wel bij de door de uitgever ingeschakelde hulppersonen, niet levering van materialen en/of diensten die voor de vervulling van de overeenkomst noodzakelijk zijn.

8.3    Een eventuele aansprakelijkheid tot vergoeding van door de opdrachtgever geleden schade wegens een aan de uitgever toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat voortvloeit uit de plaatsingkosten van de door de partijen overeengekomen advertentie voor een enkele uitgave. De verplichting tot vergoeding van stagnatie-, gevolg- en/of bedrijfsschade, alsmede door de opdrachtgever gederfde winst of verminderde goodwill of aantasting van reputatie, is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 9: overdracht van rechten en verplichtingen

9.1    De uitgever is gerechtigd de rechten en verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien over te dragen aan een derde, mits de uitvoering van de overeenkomst daardoor niet wordt belemmerd.

 

Artikel 10: toepasselijk recht en forum keuze

10.1  Alle overeenkomsten tussen de uitgever en de opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.

10.2 Alle geschillen tussen de uitgever en de opdrachtgever worden beslecht door de rechtbank in het arrondissement waar de uitgever is gevestigd, behoudens voor zover krachtens dwingend recht een andere rechter bevoegd is.

WhatsApp us!